S P R A V O D L I V O S Ť

Načítavam

Advokátska kancelária JUDr. Ščury

Právne poradenstvo

S nami

Advokátska kancelária ŠČURY, s. r. o. poskytuje komplexné právne poradenstvo pre svojich klientov v rôznych oblastiach a odvetviach práva.

Potrebujem radu
fukana izolacia
Komplexné právne poradenstvo

"Len jedna vec je cenná na svete: aby človek strávil život v pravde a spravodlivosti."
- Marcus Aurelius

Máme za sebou stovky spravodlivo ukončených sporov.
Naše silné stránky

Profesionalita

Ako každý odbor, tak aj naša práca ma svoje priority - medzi jej skvost patrí profesionalita, bez ktorej by právo strácalo hodnotu.

Individualizmus

Bez ohľadu na vek, rasu či vieru ku každému klientovy vždy a za každých podmienok pristupujeme individuálne. Sme pripravení.

Humanizmus

Humanizmus bez práva neexistuje a rovnako je to aj naopak. Právo na spravodlivosť je pre každého rovnaká. Základy musia byť pevné.

Ak máte záujem o naše služby neváhajte nás kontaktovať na + 421 905 895 969

Sme tu pre vás.

Významnou súčasťou je zastupovanie klientov v súdnych sporoch či už v oblasti obchodného, občianskeho alebo rodinného práva.

Advokátska kancelária flexibilne reaguje a prispôsobuje sa legislatívno – technickým novinkám, pričom disponuje potrebným technickým vybavením na komunikáciu so štátnymi orgánmi v elektronickej forme, čím pre svojich klientov znižuje výšku súdnych a správnych poplatkov. V dôsledku skúseností advokátskej kancelárie a rozmanitosti právnej problematiky spolupracuje advokátska kancelária so spolupracujúcimi advokátskymi kanceláriami v špecifických odvetviach práva za účelom poskytovania komplexných právnych služieb klientom všetkých foriem a náročnosti na kvalitu právnych služieb.

Mobil:

+ 421 905 895 969

Advokát:

JUDr. Ján Ščury

E-mail:

scury@akscury.sk

Web:

www.akscury.sk

Kontaktný formulár

Aké služby poskytujeme ?

Naša spoločnosť sa venuje právnemu poradenstvu.

Všeobecné právne poradenstvo

Pre svojich klientov advokátska kancelária poskytuje právne poradenstvo týkajúce sa vypracovania návrhov zmlúv a zastupovanie klientov v procese ich pripomienkovania.

Advokátska kancelária poskytuje svojim klientom komplexné právne poradenstvo pri ich zastupovaní pred súdmi, správnymi a inými orgánmi vrátane obchodného registra, živnostenského úradu, stavebného úradu spolu s vedením kompletnej právnej agendy klientov

Právo obchodných spoločností

Naša advokátska kancelária pre svojich klientov pripraví všetky potrebné listiny týkajúce sa vnútorného usporiadania spoločnosti, ktorými sú napríklad príprava dokumentov pre orgány spoločnosti, príprava a vedenie valných zhromaždení a zasadnutí orgánov spoločnosti, vypracúvanie zmlúv o výkone funkcie štatutárnych orgánov spoločnosti, dohody medzi spoločníkmi a ochrana ich práv a záujmov, komplexné právne previerky spoločností (due diligence), prevody obchodných podielov resp. akcií, zrušenie a likvidácia spoločnosti.

Služby obchodného registra

Uvedená oblasť predstavuje jeden z ťažiskových bodov právnych služieb poskytovaných našou advokátskou kanceláriou. Naša advokátska kancelária je pripravená na realizáciu akýchkoľvek zápisov týkajúcich sa založenia spoločností ako aj zápisov týkajúcich sa už založených obchodných spoločností do registrových súdov v rámci celého územia Slovenskej republiky.

Samozrejmosťou je, že pri poskytovaní tejto služby advokátska kancelária disponuje zaručeným elektronickým podpisom, čo vedie k zníženiu súdnych a niektorých správnych poplatkov až o 100%. Naša advokátska kancelária je pripravená sprostredkovať vznikajúcim spoločnostiam virtuálne sídlo ako aj kompletný účtovný servis.

Register partnerov verejného sektora

V súvislosti s prijatím nového zákona o registri partnerov verejného sektora účinného od 01.02.2017 naša advokátska kancelária poskytuje pre svojich klientov zápis do registra partnerov verejného sektora.

V tejto súvislosti si dovoľujeme požiadať našich klientov, ktorými sú právnické osoby o prípravu a predloženie nasledovnej dokumentácie:

- Aktuálny výpis z obchodného registra opatrený pečiatkou z príslušného obchodného registra,
- Aktuálne znenie spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny spoločnosti opatrený pečiatkou z príslušného obchodného registra,
- Doklady o vymenovaní aktuálnych členov štatutárnych orgánov spoločností ( predstavenstvo, konatelia, dozorná rada, prokuristi ) opatrené pečiatkou z príslušného obchodného registra,
- Doklady vymenovaní aktuálnych členov štatutárnych (napr. konatelia, predstavenstvo), dozorných orgánov (dozorné rady) a prokuristov. Teda napríklad zápisnice z valného zhromaždenia spoločnosti, kde boli tieto orgány vymenované opatrené pečiatkou z príslušného obchodného registra,
- Ak existujú zmluvy o tichom spoločenstve alebo iné obdobné zmluvy, na základe ktorých má osoba stojaca mimo štruktúry vlastníkov, členov štatutárnych, dozorných orgánov alebo prokuristov Vašej spoločnosti právo ovplyvňovať rozhodovanie vo Vašej spoločnosti, zloženie orgánov vo Vašej spoločnosti alebo právo na hospodársky prospech z činnosti Vašej spoločnosti. Tieto zmluvy je potrebné doručiť vo forme úradne overených kópií.

V prípade ak bude spoločníkom vo Vašej spoločnosti právnická osoba, bude potrebné mať k dispozícii doklady v predchádzajúcich odsekoch aj k tejto právnickej osobe.

Klienti, ktorí sú fyzické osoby podnikatelia, si dovoľujeme požiadať o predloženie aktuálneho výpisu zo živnostenského registra, o ktorý je možno požiadať na príslušnom Okresnom úrade, odbore živnostenského registra.

Rodinné právo

Podľa Vašich požiadaviek Vám naša advokátska kancelária je pripravená poskytnúť právne poradenstvo pri uplatňovaní jednotlivých druhov výživného, pri úprave rodičovských práv a povinností podľa zákona o rodine a nadväzujúcich právnych predpisov, pri ochrane záujmov maloletých detí ako aj zastupovanie na príslušných súdoch v poručenských konaniach.

Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby týkajúce sa vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov a na zastupovanie v rozvodovom konaní.

Pracovné právo

Právne služby poskytované našou kanceláriou môžete využiť aj pri riešení otázok v súvislosti so založením, zmenou a skončením pracovného pomeru vyplývajúceho z pracovnej zmluvy alebo dohody vykonávanej mimo pracovného pomeru. Advokátska kancelária v tejto súvislosti poskytuje právne poradenstvo v otázke zodpovednosti za škodu zamestnávateľov a zamestnancov a uplatňovaní nárokov pri neplatnom skončení pracovného pomeru.

Nehnuteľnosti

Naša advokátska kancelária je pripravená poskytnúť právne poradenstvo pri príprave a pripomienkovaní zmlúv v oblasti práva nehnuteľností, najmä zmluvy o prevode vlastníctva bytu, kúpne zmluvy, nájomné zmluvy, darovacie zmluvy, zámenné zmluvy, zmluvy týkajúce sa vecných bremien, príprava právnych riešení súvisiacich s financovaním pri transakciách s nehnuteľnosťami a komplexné právne poradenstvo v oblasti práva nehnuteľností.

Trestné právo

Advokátska kancelária zabezpečuje potrebné komplexné právne služby súvisiace s celým trestným konaním a to buď priamo alebo prostredníctvom partnerskej advokátskej kancelárie. Počas trestného konania je advokátska kancelária pripravená zastupovať práva obvineného, obžalovaného, poškodenej alebo zúčastnenej osoby.

Nová spoločnosť ?

Potrebujete založiť
novú spoločnosť s ručením obmedzeným ?

E-mail :

scury@akscury.sk

Mobil:

+421 905 895 969

Obchodné údaje

Advokátska kancelária ŠČURY, s. r. o., IČO:47258055, DIČ:2120111059, Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava.

Vaše súkromie je v bezpečí !

Náš web a jeho partneri využívajú technológiu cookies a spracúvajú osobné dáta ako napríklad IP adresy a cookie identifikátory na účely zaznamenávania informácií o Vašich záujmoch a zobrazených reklamách, aby Vám mohli ponúknuť relevantnejší obsah alebo reklamu, ďalej na meranie výkonnosti obsahu či ďalšiu analytiku. Svoj súhlas na uvedené účely udelíte tým, že zotrváte na našej stránke.